O CH KAROLINKA

CH Karolinka jest największym kompleksem handlowo-usługowym w województwie opolskim, to także miejsce spotkań rodziny i przyjaciół. Odwiedź nas, poczuj przyjazną atmosferę skrywaną w nowoczesnym wnętrzu i przekonaj się, jak wygodne mogą być zakupy.


Wartości etyczne

W naszej Grupie przykładamy dużą wagę do przestrzegania zasad etyki i etycznego postępowania, promujemy rzetelność jako jedną z podstawowych wartości Grupy. Uczciwość i integralność procesów biznesowych jest naszym celem nadrzędnym.
Nasi pracownicy są zobowiązani do ujawniania wszelkich konfliktów interesów, przestrzegają zasady równego traktowania wszystkich, aby zapobiegać pojawieniu się zachowań nieetycznych lub dyskryminujących, traktują innych z szacunkiem i uważnością, bez względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną, macierzyństwo, stan cywilny lub rodzinny, niepełnosprawność, wiek lub pochodzenie etniczne, a także przestrzegają najwyższych standardów uczciwości osobistej, rzetelności i szczerości we wszystkich działaniach, tak aby swoimi działaniami wzbudzać wiarygodność i zaufanie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Inwestujemy w rzetelność i korzystne relacje na przyszłość

Globalny charakter działalności Grupy NEPI Rockcastle („Grupa”) obejmuje działania, które podlegają różnorodnym przepisom prawa i standardom w różnych jurysdykcjach, dlatego też uczciwe działanie i przestrzeganie zasad prawnych i etycznych jest niezwykle ważne.
Grupa wdrożyła kompleksową koncepcję rzetelnego działania, ustanowiła jednolite zasady i praktyki stosowane przez wszystkie podmioty Grupy. Wszyscy angażujemy się w to, aby nasze działania biznesowe były zgodne z prawem i przyjętymi normami etycznymi. Pracownicy Grupy są zobowiązani do przestrzegania w swojej codziennej pracy wszystkich obowiązujących przepisów prawa i wytycznych korporacyjnych.
Grupa angażuje się w zapobieganie i powstrzymywanie istotnych ryzyk, takich jak na przykład:

  • potencjalne konflikty interesów
  • transakcje z podmiotami powiązanymi, które nie są przejrzyste lub nie są zawierane na warunkach rynkowych
  • poufność i przestrzeganie tajemnicy zawodowej
  • nierzetelne i niekompletne sprawozdania lub komunikaty finansowe
  • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych w kompleksowym otoczeniu podatkowym
  • nieuprawnione wykorzystywanie informacji poufnych
  • pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  • niewłaściwe przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych i dotyczących zwalczania nadużyć finansowych
  • nieskuteczna delegacja uprawnień niezbędnych do utrzymania właściwej równowagi między elastycznością, szybkością i rozpiętością nadzoru.

Polityka i procedury Grupy są okresowo weryfikowane i aktualizowane w celu ich bieżącego dostosowywania do obowiązujących przepisów i regulacji.
Grupa prowadzi rozważną politykę zmierzającą do ochrony jej działalności i reputacji, w oparciu o zasadę „Poznaj swojego klienta/partnera biznesowego” („KYC/KYP”), której celem jest zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Procedura „KYC/KYP” koncentruje się na ocenie tożsamości klientów/partnerów, a także ich potencjalnego zaangażowania w działania korupcyjne, oszustwa, finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy.
Polityka Grupy zakłada współpracę wyłącznie z klientami/partnerami prowadzącymi legalną i zgodną z prawem działalność, utrzymującymi przejrzyste relację biznesowe, umożliwiającymi weryfikację charakteru i celu prowadzonej działalności.

Zero tolerancji dla łapówek i korupcji

Grupa NEPI Rockcastle przywiązuje dużą wagę do zachowania wysokich standardów etyki zawodowej, moralnej i prawnej oraz przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym wspierających wolną i otwartą konkurencję rynkową.
Wszelkie formy łapownictwa i korupcji (wręczanie, oferowanie, przyjmowanie lub nakłanianie) są niezgodne z prawem i wyraźnie zabronione. Grupa nie korzysta z pośrednictwa osób trzecich w celu prowadzenia aktywnych lub pasywnych praktyk korupcyjnych, nie dokonuje jakichkolwiek płatności przyspieszających ani nie zatrudnia i nie upoważnia do tego osób trzecich.
Pracownicy Grupy nie mogą (i) dokonywać, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek aktów łapownictwa i korupcji na użytek własny lub na rzecz osoby prywatnej/osoby publicznej/funkcjonariusza publicznego, (ii) przedstawiać propozycji korupcyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, przedstawicielom partnerów Grupy, w celu uzyskania preferencyjnego traktowania lub innych korzyści.
Grupa współpracuje wyłącznie z partnerami, którzy (i) przestrzegają wszystkich przepisów prawa dotyczących walki z korupcją, (ii) ani oni, ani ich współpracownicy/podwykonawcy lub pracownicy nie dokonywali i nie dokonują, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek działań korupcyjnych na rzecz osoby prywatnej/osoby publicznej/funkcjonariusza publicznego, (iii) nie przedstawiają propozycji korupcyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, przedstawicielom Grupy, w celu uzyskania preferencyjnego traktowania lub innych korzyści.

Przejrzystosć i komunikacja

Grupa zapewnia, że pracownicy rozumieją i stosują zasady etyczne, dotyczące konfliktu interesów, łapownictwa, korupcji i zgłaszania nieprawidłowości, oraz że wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów są zgłaszane i odpowiednio przekazywane. W tym celu prowadzone są kampanie uświadamiające zarówno na etapie zatrudniania nowych pracowników oraz okresowe.
Zachęcamy naszych pracowników, a także partnerów biznesowych, do zgłaszania wszelkich kwestii etycznych lub poważnych obaw, które mają, abyśmy mogli interweniować i korygować niewłaściwe postawy naszych pracowników. W tym celu wdrożono Politykę Informowania o Nieprawidłowościach oraz kanały raportowania, które są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/. Dajemy wybór pomiędzy zabezpieczonym portalem internetowym znajdującym się na stronie internetowej Grupy w sekcji Corporate Governance lub dedykowaną infolinią prowadzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny. Zachęcamy osoby zgłaszające nieprawidłowości do ujawnienia tożsamości, co pozwala na uzyskanie dalszych informacji w trakcie badania sprawy, jednakże zobowiązujemy się do przeanalizowania każdej informacji, nawet anonimowej, z taką samą starannością i obiektywizmem. Dajemy gwarancję zachowania poufności i stosowania zasady ograniczonego dostępu podczas badania sprawy, chyba że będziemy zobligowani przepisami prawa do innego postępowania.

Dbamy o poufność i prywatność

Pracownicy Grupy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony zastrzeżonych informacji Grupy, tajemnic handlowych i wszelkich informacji wrażliwych w kontekście biznesowym. Informacje takie nie powinny być ujawniane uczestnikom rynku, konkurentom Grupy, klientom, dostawcom lub innym stronom trzecim, chyba że istnieje taki obowiązek prawny.
Dane osobowe i dane biznesowe są przetwarzane z należytą starannością i z zachowaniem całkowitej poufności, chronione rygorystycznymi środkami i zasadami bezpieczeństwa.

Uważne zaangażowanie

Grupa wspiera tylko te organizacje non-profit, które spełniają kryteria kwalifikowalności procedury poznaj swojego partnera/klienta (etyczne postępowanie, przejrzyste działania, stabilność finansowa, pozytywna reputacja itp.), promują lub prowadzą projekty wspierające zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, skierowane do społeczności lokalnych lub szerszych grup, wspierają ochronę środowiska naturalnego, a także ogólne zasady zrównoważonego rozwoju.
Grupa postrzega swoją rolę w społeczeństwie, która obejmuje także sponsoring i darowizny, jako część swojej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, dlatego też nigdy nie wspiera partii politycznych (żadne płatności, darowizny, sponsoring bądź inne świadczenia niepieniężne nie mogą być dokonywane w tym kontekście) oraz nie angażuje się w sprawy polityczne krajów, w których jest obecna. Ponadto Grupa nie uczestniczy w lobbingu politycznym.
Grupa NIE sponsoruje i nie wspiera darowiznami podmiotów, (i) których działania są sprzeczne z wartościami i celami Grupy lub wpływają negatywnie na środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo, (ii) które bezpośrednio lub pośrednio promują przemoc, terroryzm lub (iii) które angażują się bądź wspierają w jakikolwiek sposób partie/kampanie/projekty polityczne.

Właściwe postępowanie jest obowiązkiem każdego z nas!

Centrum Handlowe Karolinka jest punktem szczególnym na mapie Opola. Jest największym kompleksem handlowo-usługowym, a także miejscem spotkań rodziny i przyjaciół. Nowoczesny budynek, zaprojektowany z myślą o przyszłych klientach, oraz szeroka oferta sklepów – od spożywczych, przez wyposażenie wnętrz, aż po ekskluzywne butiki, czyni z CH Karolinka miejsce tętniące życiem, pełne energii i potencjału. Koncepcja Centrum Handlowego Karolinka zakładała stworzenie centrum wielofunkcyjnego, o wyjątkowej i najbogatszej ofercie handlowo-usługowej, trafiającej w gusta i potrzeby większości mieszkańców Opola i całego regionu.

Przemyślany podział centrum na galerię handlową i park handlowy w sposób czytelny wyróżnia dwie strefy Karolinki, ułatwiając odwiedzającym dokonanie zakupów. W galerii handlowej znajdziesz modę, sport, rozrywkę i artykuły spożywcze. W strefie Dom i Wnętrze zaopatrzysz się w elementy dekoracyjne oraz wyposażenia wnętrz, artykuły budowlane, a także wszystko, czego będziesz potrzebować by gustownie urządzić ogród i zadbać o jego piękny wygląd.

Projektując Karolinkę, zadbano o to, aby centrum było funkcjonalne i przyjazne. Ze względu na wygodę klientów zdecydowano się na parterową formę budynku. Cała konstrukcja zyskała na lekkości dzięki długiej, lekko falującej fasadzie, która liczy aż 1,2km. Podświetlana nocą zmienia się w kolorową, błyszczącą wstęgę. Podobnie jak bryła obiektu, z równą dbałością zaaranżowane zostały wnętrza centrum, przy wykańczaniu których użyto wyłącznie materiałów wysokiej jakości. Dla wygody klientów, poszczególne obszary Karolinki jak np. strefy wypoczynku zostały wyróżnione z przestrzeni centrum m.in. dzięki wprowadzeniu zróżnicowanego oświetlenia. Szerokie alejki centrum rozświetla ponadto naturalne światło. O wyjątkowości wnętrz Karolinki decydują jednak szczegóły, detale, które nadają temu miejscu pogodny, radosny charakter. Kolorowe, miękkie pufy w kształcie logo centrum, zegar słoneczny przy wejściu sprawiają, że wyróżnia się ono ciepłą i pozytywną atmosferą.

Regulamin CH Karolinka   •   Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (RODO) w CH Karolinka